tokyo camera style

Nov 03 2012
Shinjuku, Tokyo
Pentax 67TTL with 105mm f2.4 Takumar lens

Shinjuku, Tokyo

Pentax 67TTL with 105mm f2.4 Takumar lens

Page 1 of 1