tokyo camera style

Nov 25 2012
Shinjuku
Contax TVSIII 

Shinjuku

Contax TVSIII 

Page 1 of 1